人教版六年级语文上册期末复习之基础训练题(词语盘点)


您现在位置:小学语文教学资源网试题下载学期复习试卷
试题
名称
人教版六年级语文上册期末复习之基础训练题(词语盘点)(六年级上册 人教版)
下载
地址
试题下载地址1    下载地址2
分 享
者楼街道中心学校六(1)班基础训练题第一单元qīngshuǎngyínsòngchànghèpùùdǒuqiào()()()()()tǐngáshēnqūjīngzhìyùnhánàomì()()()()()
试题预览
者楼街道中心学校六(1)班基础训练题
第一单元
qīng shuǎng   yín sòng   chàng hè   pù bù   dǒu qiào    (          )   (      )   (       )  (     )  (       )   
tǐng  bá   shēn  qū   jīng  zhì   yùn  hán   ào  mì 
(      )   (      )    (       )   (       )   (      )
xiá  kè   jìng  mì   zhuī  suí   xiǎo xiàng  qiào  lì (      )  (      )   (      )     (       )  (      ) 
hōng kǎo   yīn yùn   yǎn zòu   tàn  suǒ  qín  miǎn 
(      )   (      )   (      )  (      )    (       )
màn   yóu  qīn   wěn    dé  gāo  wàng  zhòng   (        )   (        )    (                     )
jīn jīn lè dào   bié yǒu shēn yì   zuǒ chōng yòu zhuàng
(          )  (             )  (                   ) 
yì wèi shēn cháng   páng rán dà wù  xíng sè cōng cōng
(               )  (             )  (               )
shén  qí   yōu  yǎ   biàn  rèn  qīng  xīn  huān  yuè    
(       )  (       )  (        )  (        ) (         )
qīng  cuì   níng  jù   è  zuò  jù  qí  miào  wú  bǐ   
(       )   (       )  (         )  (               ) 
 bù  jū  yì  gé    nián  guò  huā  jiǎ  
(             )    (                  ) 
日积月累
1.luò hóng bú shì wú qíng wù ,huà zuò chūn ní gèng hù huā 。
                     ,                       。

2.zào wù wú yán què yǒu qíng , měi yú hán jìn jiào chūn shēng 。
                     ,                        。

3.jīn yè piān zhī chūn qì nuǎn ,chóng shēng xīn tòu lǜ chuāng shā 。
                     ,                          。
 
4.cǐ yè qǔ zhōng wén zhé liǔ , hé rén bù qǐ gù yuán qíng 。 
                     ,                     。

5.wò kàn mǎn tiān yún bú dòng , bù zhī yún yǔ wǒ jù dōng 。
                     ,                     。

6.bú shì huā zhōng piān ài jú , cǐ huā kāi jìn gèng wú huā 。 
                     ,                     。

第二单元
jié   chū   xiū zhù   shè  jì   shī  gōng   zǔ  náo   
(       )  (       )  (       )(         )   (       )
kòng zhì  hōng  dòng  jiān  jù   yì  rán   chǎn  píng  
(       ) (          )  (       ) (       )  (         )
   
miǎn  lì   è   li

试题下载地址1    试题下载地址2
  (提示:关键词之间用空格隔开)

相关试题:人教版 六年级 上册 学期复习试卷


上一个『《在柏林》阅读练习』  下一个『《书戴嵩画牛》阅读练习

浏览更多试题,请访问
本页手机版