部编版四年级上册语文园地词语和词语表、看拼音写词语练习题


您现在位置:小学语文教学资源网试题下载学期复习试卷
试题
名称
部编版四年级上册语文园地词语和词语表、看拼音写词语练习题(四年级上册 部编本)
下载
地址
试题下载地址1    下载地址2
分 享
一、语文园地词语读拼音写汉字rénshēngdǐngfèiluógǔxuāntiānzhèněryùlóngxiǎngchèyúnxiāo()()()()dīshēngxìyǔqièqièsīyǔyāquèwúshēngqiǎowúshēngxī()()()()
试题预览
一、语文园地词语读拼音写汉字
rén shēng dǐng fèi  luó gǔ xuān tiān  zhèn ěr yù lóng  xiǎng chè yún xiāo
(            )   (            )   (            )  (            )
dī shēng xì yǔ     qiè qiè sī yǔ     yā què wú shēng    qiǎo wú shēng xī
(            )   (            )   (            )   (            )
 iào suàn  gèxiǎnshéntōng
(            )   (            )  
sān tóu liù bì      yǎn guān liù lù   shén tōng guǎng dà   wèi bǔ xiān zhī
(            )   (            )   (            )    (            )
ěr tīng bā fāng  dāo qiāng bù rù  
(            )   (            )  
chǐ yǒu suǒ duǎn  cùn yǒu suǒ chánɡ    jī bù kě shī     shí bù zài lái
(            )   (            )    (            )  (            )
chā zhī háo lí      miù yǐ qiān lǐ    bìng cóng kǒu rù  huò cóng kǒu chū
(            )   (            )   (            )   (            )
yī yán jì chū       sì mǎ nán zhuī     bǐ shàng bù zú   bǐ xià yǒu yú 
(            )   (            )    (            )  (            )
tiān xià xīng wáng  pǐ fū yǒu zé       dú shū bǎi biàn   qí yì zì xiàn
(            )    (            )   (            )   (            )
Zhìcúngāoyuǎn    jīng zhōng bào guó  dà yì lǐn rán    yīng yǒng wú wèi
(            )    (            )   (            )  (            )
shì sǐ rú guī       tiě miàn wú sī    bǐnggōngzhífǎ    gāng zhèng bù ē 
(            )   (            )   (            )  (            )
méi qīng mù xiù   tíng tíng yù lì     míng móu hào chǐ   wén zhì bīn bīn  
(            )   (            )   (            )    (            ) 
xiàng mào táng táng  wēi fēng lǐn lǐn    bǎng dà yāo yuán    nóng méi dà yǎn  
(            )      (            )    (            )   (            ) 
bái fà cāng cāng   hè fà tóng yán     cí méi shàn mù   bù lǚ pán shān
(            )   (            )   (            )   (            )
人声鼎沸 锣鼓喧天 震耳欲聋 响彻云霄   低声细语 窃窃私语 鸦雀无声 悄无声息
腾云驾雾    上天入地   神机妙算  各显神通   三头六臂       眼观六路  神通广大  未卜先知
耳听八方  刀枪不入   尺有所短 寸有所长 机不可失 时不再来
 差之毫厘 谬以千里  病从口入  祸从口出    一言既出     驷马难追  比上不足  比下有余。
天下兴亡  匹夫有责     读书百遍  其义自见
志存高远  精忠报国  大

试题下载地址1    试题下载地址2
  (提示:关键词之间用空格隔开)

相关试题:部编本 四年级 上册 学期复习试卷


上一个『三年级下册《古诗三首》《燕子》跟课练习』  下一个『2020-2021学年一年级语文上册第一单元提升练习

浏览更多试题,请访问
本页手机版